Kvalitet & miljö

Kvalitet och miljö

Mini Entreprenad har ett integrerat ledningssystem som har utformats utifrån kraven i ISO 9001 och ISO 14001 som är grunden för att vi ska kunna utföra våra åtaganden på ett säkert, effektivt och tryggt sätt. Det kontinuerliga utvecklingsarbetet bygger på att våra välutbildade medarbetare fortlöpande utbildas vilket säkerställs genom årliga personliga utvecklingssamtal. Vi arbetar efter en gemensam sälj- och leveransprocess som säkerställer transparens inom företaget och med våra kunder samt med våra samarbetspartners. Genom processen dokumenterar vi också samtliga arbetsplatssäkerhets-, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som gäller för respektive projekt och hur dessa hanteras under projekten.

Kvalité

Vi står för rätt kvalité. Alla våra åtaganden, allt vårt agerande och alla våra produkter och tjänster ska uppfattas som uttryck för kvalité. Kundernas krav och önskemål ska tillgodoses genom att våra åtaganden, arbetsmetoder, produkter och tjänster uppfyller avtalade villkor.

Policy

Vi uppnår vår policy genom att efterleva följande målsättningar:

Vårt mål är att vid varje entreprenad, tillhandahållen tjänst produktion och tillverkning arbeta på sådant sätt att belastning på miljön minimeras. Med ett engagerat miljötänkande och en god planering där så är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt skapar vi en bättre miljö för anställda, företag och samhälle.

 • Vi ska genom en ständig dialog ställa kvalitets- miljö och arbetsmiljökrav på våra affärspartners och på oss själva.
 • Vi lyssnar på våra kunder och arbetar systematiskt för att tillgodose deras krav.
 • Vi följer fortlöpande upp vår verksamhet och fattar beslut om ständiga förbättringar
 • Vi arbetar aktivt för en hållbar utveckling
 • Vi säkerställer att medarbetarna har nödvändig kompetens och befogenheter
 • Vi följer lagar och förordningar
 • Vi ska genom aktivt arbetsmiljöarbete bibehålla en god hälsa bland våra medarbetare och minimera antalet olycksfall och tillbud.

Varje åtagande ska vara en rekommendation för kommande affärer.

Skyddsutrustning

Minimikravet på skyddsutrusning för entreprenörer och underentreprenörer på våra arbetsplatser är följande:

 • Varselkläder klass 3
 • Skyddshjälm
 • Skyddsskor med trampskydd
 • Skyddsglasögon och handskar vid behov

Minimikravet på skyddsutrustning för besökare på våra arbetsplatser är följande:

 • Varsel klass 2 jacka/väst
 • Skyddshjälm
 • Skyddsskor

För övrigt skall samtlig personal inom arbetsområdet bära synliga ID06.